REGULAMIN SERWISU ANFIT

Spis treści

§ 1 Postanowienia Ogólne
§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3 Ogólne Warunki Korzystania z Serwisu
§ 4 Oferty
§ 5 Odpowiedzialność
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Reklamacje
§ 8 Informacje dodatkowe

§ 1 Postanowienia ogólne:

1.1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Serwis - prowadzony przez Administratora portal umożliwiający wystawianie przez Usługodawców ofert na usługi.

 • Oferta - informacja handlowa zamieszczana przez Usługodawcę/Sprzedawcę w ramach Katalogu usług lub innych części Serwisu.

 • Konto Użytkownika - odrębna część portalu zabezpieczona loginem (adres e-mail) i indywidualnym hasłem, udostępniona Użytkownikom. Logowanie do Konta odbywa się przy użyciu wybranego loginu (adres e-mail) oraz hasła.

 • Usługodawca/Sprzedawca – przedsiębiorca (przedstawiciel osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej) a także osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

 • Rejestracja - wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, na podstawie, którego zostaje utworzone Konto w Panelu Serwisu.

 • Administrator - osoba posiadająca wyłączne prawo do Serwisu i jego części, tj. Marcin Piwowarski.

 • Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji w Serwisie.

 • Odwiedzający - osoba fizyczna, która przegląda zasoby Serwisu.

 • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu.

 • Polityka prywatności – odrębny dokument zawierający informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych danych w ramach działalności Serwisu.

1.2. Serwis działa pod adresem https://anfit.pl/ a przedmiotem jego działalności jest publikacja ogłoszeń i umożliwienie Odwiedzającym znalezienie Usługodawców lub Sprzedawców.

1.3. W Serwisie udostępnione są oferty związane z organizacją i przeprowadzeniem ślubu i wesela. Na stronie Serwisu znajduje się wyszukiwarka dostępnych kategorii usług.

1.4. W ramach Serwisu nie dochodzi do zawierania umów pomiędzy Użytkownikami a Odwiedzającymi. Serwis jedynie umożliwia nawiązanie kontaktu między wskazanymi stronami.

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

2.1. W ramach prowadzenia Serwisu Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci:

 • Prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie

 • Umożliwienie umieszczenia Ofert

2.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

2.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

2.3.2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail (login), nazwę firmy i ustanowienia hasła zabezpieczającego dostęp do Konta Użytkownika. Fakultatywnie można podać również Imię i nazwisko. W celu dokonania Rejestracji konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu i Polityki prywatności.

2.3.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu umieszczenia Ofert zostaje zawierana każdorazowo w momencie korzystania przez Użytkownika z tej opcji.

2.4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

2.4.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Administratora w każdej chwili (np. usunięcie Konta Użytkownika). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:

2.4.1.1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy wskazany w zakładce Kontakt.

2.4.1.2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Administratora wypowiedzenia.

2.4.2. W przypadku uzyskania przez Administratora informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może powiadomić Użytkownika o jego niewłaściwych działaniach oraz zażądać ich niezwłocznego zaprzestania. Ponadto Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

2.4.3. Administrator ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną natychmiastowo w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

2.4.4. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Użytkowników korzystających z Serwisu.

§ 3 Ogólne warunki korzystania z Serwisu

3.1. Korzystanie z Serwisu polega na bezpłatnym udostępnianiu zaproszeń do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.

3.2. Każdy Odwiedzający ma możliwość przeglądania zaproszeń do zawarcia umowy umieszczonych na jego łamach.

3.3. Uprawnienie, o którym mowa w punkcie 3.2. nie jest niczym ograniczone i nie wymaga uprzedniej Rejestracji.

3.4. Możliwość zamieszczenia zaproszenia do zawarcia umowy (dalej Oferta), wymaga uprzedniej Rejestracji.

3.5. Treść Oferty pochodzi od Użytkownika i powinna odpowiadać stanowi faktycznemu. Za wszelkie rozbieżności odpowiada Użytkownik.

3.6. W Ofercie jest możliwe umieszczenie informacji o Użytkowniku i jego działalności. W szczególności Użytkownik może udostępnić informacje o zakresie oferowanych Usług.

3.7 Użytkownik zamieszczający Ofertę jest odpowiedzialny za publikowane przez niego treści. W szczególności gwarantuje on, że są one zgodne z prawem a ich publikacja nie narusza praw Administratora ani praw osób trzecich w szczególności przez naruszenia praw autorskich.

3.8 Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawność danych uzupełnionych w trakcie Rejestracji.

3.9 W Serwisie obowiązuje zakaz dostarczania treści i materiałów o charakterze bezprawnym.

§ 4 Oferty

4.1. Aby umieścić ofertę w Serwisie należy dokonać Rejestracji. W tym celu należy wypełnić formularz dostępny na stronie https://anfit.pl/ . Skuteczna Rejestracja będzie poprzedzona wysłaniem na adres podany podczas Rejestracji wiadomości mailowej zawierającej link aktywacyjny Konta Użytkownika. Utworzenie Konta Użytkownika następuje po kliknięciu w przesłany link aktywacyjny.

4.2. Dodawanie Ofert polega na uzupełnianiu kolejnych rubryk zgodnie z informacjami wyświetlanymi przez system Serwisu. W przypadku wątpliwości lub problemów technicznych prosimy o niezwłoczny kontakt z Administratorem.

4.3. Treść Ofert dostępna jest po zaakceptowaniu jej przez Administratora.

4.4. W przypadku, kiedy treść Oferty nie odpowiada prawdzie bądź jest sprzeczna z Regulaminem, przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Administrator zastrzega sobie możliwość ingerencji w treść Oferty lub nieumieszczenie Oferty albo zawieszenie emisji Oferty do czasu usunięcia przyczyn niezgodności.

4.5. W przypadku zawieszenia emisji Oferty, Administrator poinformuje o tym Użytkownika za pomocą osobnej wiadomości mailowej. Treść tej wiadomości określać będzie przyczyny zawieszenia.

4.6. Administrator z należytą starannością stosuje właściwe środki zapewniające ochronę danych Użytkowników. W szczególności kontroluje proces przetwarzania danych oraz zabezpiecza informacje przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz przed przetwarzaniem danych w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

4.7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego zarządzania kontem przez Użytkownika, zwłaszcza za udostępnianie osobom trzecim przez Użytkownika hasła lub w inny sposób umożliwienie osobom trzecim na dostęp do Serwisu.

4.8. Oferta jest emitowana w Serwisie na czas nieokreślony. Za dostępność Usług odpowiada Użytkownik.

4.9. System Serwisu umożliwia udostępnianie w Ofertach zdjęć. Zdjęcia powinny odpowiadać faktycznemu stanowi oferowanych usług/produktów. W odmiennym przypadku konieczne jest wskazanie, że zdjęcie nie stanowi realnego odzwierciedlenia stanu.

4.10. Oferty mogą dotyczyć wyłącznie usług lub produktów oferowanych. Serwis nie zamieszcza ogłoszeń dotyczących poszukiwania produktów lub usług.

4.11. Użytkownik, który zamieścił Ofertę może dokonywać jej edycji korzystając z dostępnej opcji w ramach Konta Użytkownika.

4.12. Oferty należy dodawać we właściwej kategorii. Administrator zastrzega możliwość przeniesienia Oferty do kategorii właściwej.

§ 5 Odpowiedzialność

5.1. Administrator kontroluje i sprawdza treść Ofert zamieszczanych w Serwisie.

5.2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W szczególności zakazane jest umieszczanie Ofert naruszających przepisy prawa oraz osób trzecich. Zakazanym jest również obrót przedmiotami niedozwolonymi, nielegalnie wprowadzonymi do obrotu, których możliwość sprzedaży uzależniona jest od posiadania pozwoleń i koncesji.

5.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość bądź legalność oferowanych usług/produktów. Wszelkie zastrzeżenia związane z realizacją bądź kontaktem z Usługodawcą/Sprzedawcą należy kierować bezpośrednio do niego.

5.4. W przypadku kiedy treść Oferty jest sprzeczna z zasadami etyki, przepisami prawa bądź zmierza do wprowadzenia w błąd, Administrator może wezwać Użytkownika do zmiany jego treści pod rygorem zawieszenia emisji Oferty.

5.5. W przypadku rażącego nieprzestrzegania zasad wynikających z niniejszego Regulaminu Administrator niezwłocznie usuwa Konto Użytkownika.

5.6. W przypadku, kiedy Użytkownik cyklicznie narusza postanowienia Regulaminu Administrator może zablokować jego Konto na czas oznaczony bądź nieoznaczony.

§ 6 Dane osobowe

6.1. Uzupełnienie danych osobowych podczas Rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

6.2. Dane osobowe Użytkownika chronione są przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione.

6.3. Administrator podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, utratą, modyfikacją lub zniszczeniem.

6.4. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.

§ 7 Reklamacje

7.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Serwis:

7.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu należy składać drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie Serwisu.

7.2.2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.

7.2.3. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

7.2.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

§ 8 Informacje dodatkowe

8.1. Cała zawartość Serwisu, taka jak tekst, grafika, loga, ikony przycisków, obrazy są własnością Administratora i są chronione prawem autorskim.

8.2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Administratora oraz udostępniana na każde żądanie Użytkownika.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.4. Zmiany w regulaminie:

8.4.1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Serwisu oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika.

8.4.2. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

8.5. Użytkownik będący Konsumentem w przypadku sporu z Administratorem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą.

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

8.6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.